Centrets formål – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Psykoterapiforskning > Formål

Formål

Baggrund for Centret

Traditionen for empirisk forskning i psykoterapi kan dateres tilbage til de tidligste casestudier af psykoterapeutiske forløb, som f.eks. Freud og Breuers Studien über Hysterie. En sådan anvendelse af kvalitativ metode i psykoterapiforskningen har kunnet ses gennem hele det 20. århundrede, hvor case studier og andre kvalitative metoder som f.eks. grounded theory har indgået i udforskningen af psykoterapeutiske forløb.

Samtidig er der igennem det forrige århundrede, ikke mindst i angelsaksiske forskningsmiljøer, sket en orientering af den psykoterapeutiske forskningstradition mod et naturvidenskabeligt forskningsparadigme baseret på statistisk analyse af kvantitative data under overholdelse af veletablerede forskrifter for reliabilitet og validitet. Indenfor denne overvejende kvantitative forskningstradition har man ofte skelnet mellem effekt- og procesforskning, hvor effektforskningen overordnet set beskæftigede sig med ændringer, der kan registreres udenfor terapisessionerne, mens procesforskningen har fokuseret på ændringer indenfor sessionerne og de særlige faktorer, der forårsager disse ændringer.

Igennem de senere år har det såkaldte evidensparadigme fået en stadig stærkere status indenfor psykoterapiforskningen. Dette afspejler en generel samfundsmæssig tendens til at forlange en mere præcis viden om effekten af interventioner indenfor en lang række institutionelle sammenhænge, i særdeleshed sundhedsvæsenet. Inden for den medicinske verden har en række overnationale initiativer til vurdering af evidens for lægevidenskabelige interventioner såsom Cochrane-samarbejdet og NICE haft en meget markant indflydelse, som også gør sig gældende indenfor den kliniske psykologi. Dette har konkret betydet, at der i en årrække har været en tendens til, at det randomiserede, kontrollerede kliniske forsøgsdesign (RCT) har fået status som guldstandarden for psykoterapiforskning, mens den ikke-eksperimentelle procesforskning og den kvalitative forskning har haft vanskeligere ved at gøre sig gældende.

Denne udvikling er blevet mødt med kritik fra mange sider. Det er således blevet påpeget, at RCT-designs ganske vist udmærker sig ved en høj grad af sikkerhed for, at den effekt, der kan dokumenteres, rent faktisk også er forårsaget af de undersøgte interventionsformer. Til gengæld rummer RCT-designs også en række problemer. Det er for eksempel vanskeligt at vide, om resultater fra de højt specialiserede undersøgelser også kan generaliseres til dagligdagens kliniske praksis. Ligeledes giver RCT-designs sjældent mulighed for at undersøge hvilke processer og variable (f.eks. terapeutens relationelle kompetencer og klienternes personlighed), der bidrager til en given effekt. Endelig er RCT-designs sjældent orienterede mod at undersøge antagelser forankret i psykologiske grunddiscipliner såsom udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.

På denne baggrund er den overordnede intention med Center for Psykoterapiforskning at fremme forskning baseret på en dialog mellem kvantitative og kvalitative forskningstraditioner under inspiration fra den psykologiske grundforskning.

Centrets formål

  • At foretage psykoterapiforskning med udgangspunkt i Universitetets Psykologiske Klinik
  • At undersøge forskellige psykoterapeutiske metoders effekt
  • At undersøge psykoterapeutiske processer med henblik på at forstå sammenhænge mellem effekt og proces og betydningen af klient-terapeut variable herunder klientens psykopatologi
  • At udvikle metoder til og oparbejde erfaring/kompetence med metoder til undersøgelse af psykoterapieffekt og -proces
  • At undersøge specifikke former for psykopatologi ved hjælp af psykoterapi og de processer, der udspiller sig mellem klient og terapeut i form casestudier
  • At sammentænke teoretisk og klinisk viden om forskellige former for psykopatologi med empirisk udviklingspsykologi og psykoterapiproces- og effektforskning med henblik på at forstå behandlingseffekten og udvikle behandlingsmodeller
  • At udgøre en organisatorisk ramme for projekter inden for feltet og stimulere udviklingen af forskningsprojekter, herunder ph.d. projekter
  • At formidle viden om psykoterapiforskning og forskellige behandlingsmetoders forløb og effekt i relation til forskellige former for psykisk lidelse
  • At afholde psykoterapikonferencer for forskningsinteresserede kliniske psykologer med henblik på at stimulere psykoterapiforskning i såvel offentligt som privat behandlingsregi